Greta Garbo, Actress

GRETA GARBO
ACTRESS
Kristin Eyfells
Oil on Canvas
48" x 62"